VAD ÄR ELEKTRICITET?

Elektricitet är en fysisk fenomen som involverar laddade partiklar, specifikt elektroner. Elektroner är negativt laddade partiklar som kretsar runt atomkärnan i atomer. När elektroner rör sig från en plats till en annan skapar de en elektrisk ström. Elektricitet kan också beskrivas som energi som överförs genom elektriska laddningar.

EL

Faror med elektricitet


Elektricitet är grundläggande för många teknologier som används i vår vardag, inklusive belysning, elektronik, kommunikation och transport. Elektricitet kan genereras från olika källor, inklusive fossila bränslen, vattenkraft, solenergi och vindkraft.

Elektricitet kan vara farligt om den inte hanteras på rätt sätt. Några av de främsta farorna med elektricitet inkluderar:

Elektrisk stöt

När ström passerar genom kroppen kan det orsaka en elektrisk stöt som kan vara allvarlig eller till och med dödlig.

Brännskador

Elektrisk ström kan orsaka brännskador på huden och vävnader samt orsaka brand om ledningar, apparater och annan utrustning överhettas eller kortsluts.

Explosion

Vissa typer av elektriska utrustningar, som batterier, kan explodera om de inte hanteras på rätt sätt

Kunskap


För att undvika faror med elektricitet är det viktigt att alltid följa säkerhetsföreskrifterna och rekommendationerna från tillverkaren. Man bör också se till att all utrustning är jordad, att man har rätt skyddsutrustning, och att man har rätt utbildning och kunskap för att hantera elektrisk utrustning och verktyg på ett säkert sätt. Utbildningen ELBAM syftar till att ge de som arbetar i elbranschen kunbskaper för att gott arbetsmiljöarbete.

utbildning elbam

Kontakta oss